Wednesday, August 4, 2010

Madhura Ashtakam

Devotional Prayer to Lord Krishna
by Mahaprabhu Srimad Vallabhacharya

Adharam Madhuram, Vadanam Madhram,
Nayanam Madhuram, Hasitham Maduram,
Hrudhayam Madhuram, Gamanam Maduram,
Madhuradhipather Akhilam Madhuram.

Vachanam Madhuram, Charitham Madhuram,
Vasanam Madhuram, Valitham Madhuram,
Chalitham Madhuram, Bramitham Maduram,
Madhurathipather Akhilam Madhuram.

Venur Madhurau, Renur Madhurah,
Panir Madhurah, Padhou Madhurau,
Nrithyam Madhuram, Sakhyam MadhuraM,
Madurathipather Akhilam Maduram.

Geetham Madhuram, Peetham Madhuram,
Bhuktham Madhuram,Suptham Madhuram,
Roopam Madhuram, Thilakam Madhuram
Madhurathipather akhilam Madhuram.

Karanam Madhram, Tharanam Madhuram,
Haranam Madhuram, Ramanam Madhuram,
Vamitham Madhuram, Samitham Maduram,
Madhurathipather akhilam Madhuram.

Gunja Madhura, Mala Madhura,
Yamuna Madhura, Veechi Madhura,
Salilam Madhuram, Kamalam Madhuram,
Madhurathipather akhilam Madhuram.

Gopi Madhura, Leela Madhura,
Yuktham Madhuram, Muktham Madhuram,
Drishtam Madhuram,Sishtam Madhram,
Madhurathipather akhilam Madhuram.

Gopa Madhura, Gavo Madhura,
Yashtir Madhura, Srushtir Madhra,
Dhalitham Madhram, Phalitham Madhuram,
Madhurathipather akhilam Madhuram.

Seeta Kalyana Sowbhakyame

Carnatic Thyagaraja Krithi

Seeta Kalyana Sowbagyame
Rama Kalyana Vaibhogame(2)

1.Pavanaja Stuti Patra Pavana Charitra
Ravi Soma Vana Netra Ramaniya Gatra (Seeta)

2.Bhakta Jana Paripala Pharita chara Jala
Bhukti Mukti-Da Leela Bhu-Deva Pala (Seeta)

3.Pamara Sura Bhima Paripurna Kama
Syama JagadAbhi rama Saketa Dhama (Seeta)

4.Sarva Loka Dhara Samaraika Veera
Garva Manasa Dura Kanakaga Dheera (Seeta)

5.Nigamagama Vihara Nir-Upama sarira
Naga Dharagha Vidara Nata Lokadhara (Seeta)

6.Paramo Nuta seela Bhava Jalathi booku
darani Kula Samjjata Tyagaraja Nuta (Seeta)

Om Navdurga Raksho Karo Lyrics

Om Shailputri Maiya Raksha Karo
Om Jag Jannani Devi Raksha Karo
Om Nav Durga Namaha
Om Jag Jannani Namaha

Om Brahmacharini Maiya Raksha Karo
Om Bhav Tarrini Devi Raksha Karo
Om Navdurga Namaha
Om Jag Jannani Namaha

Om Chandra Ghanta Chandi Raksha Karo
Om Bhai Harrini Maiya Raksha Karo
Om Navadurga Namaha
Om Jag Jannani Namaha

Om Kushmanda Tumhi Raksha Karo
Om Shakti Rupa Maiya Raksha Karo
Om Nav Durga Namaha
Om Jag Jannani Namaha

Om Skanda Mata Maiya Raksha Karo
Om Jagdumba Jannani Raksha Karo
Om Nava Durga Namaha
Om Jag Jannani Namaha

Om Kaartyaini Maiya Raksha Karo
Om Paap Naashini Ambe Raksha Karo
Om Nav Durga Namaha
Om Jag Jannani Namaha

Om Kaalratri Kali Raksha Karo
Om Sukh Daati Maiya Raksha Karo
Om Nav Durga Namaha
Om Jag Jannani Namaha

Om Maha Gauri Maiya Raksha Karo
Om Bhakti Daati Raksha Karo
Om Nav Durga Namaha
Om Jag Jannani Namaha

Om Sidhi Datri Maiya Raksha Karo
Om Nav Durga Devi Raksha Karo
Om Nav Durga Namaha
Om Jag Jannani Namaha

Adisesha Anantha SayanaAdisesha Anantha Sayana
Srinivasa Sri Venkatesa
Adi Sesha Ananta Shayana
Srinivasa Sri Venkatesha

Raghukula Tilaka Raghu Ramachandra
Seetapate Sri Ramachandra
Adi Sesha Ananta Sayana
Srinivasa Sri Venkatesaa

Yadukula Bhushana Yashoda nandana
Radhapate Gopala Krishna
Adi Sesha Ananta Sayana
Srinivasa Sri Venkatesaa

Kundali Bhushana Kailasa Vaasa
Gaureepate Shiva Shambo Shankara
Adi Sesha Ananta Sayana
Srinivasa Sri Venkatesaa

Sagara Lankana Sri Rama Duta
Anjaniputra Sri Anjaneya
Adi Sesha Ananta Sayana
Srinivasa Sri Venkatesaa

Swetambaradara Sri Chitwilasa
Shiridipate Sri Sai Natha
Adi Sesha Ananta Sayana
Srinivasa Sri Venkatesaa

Venkatesa Venkatesa Venkatesa Pahimam
Srinivasa Srinvasa Srinivasa Rakhshamam
Venkatesa Pahimam Srinivasa Rakhshamam
Srinivasa Pahimam Venkatesa Rakhshamam